FAQ

Why money transfer? / Bakit pera padala?
The expense of meetups are much higher compablack to the fees of money transfer. Also the hassle of doing meetups which will waste so much time. Ang halaga ng pagkikita ay mas mataas pa kumpara sa babayaran sa pera padala. Yung hassle din ng meetup na magsasayang masyado ng oras.
What if this is scam? / Pano kung scam lang ito?
Our official page has over 10,000 likes since we started last August 2012. With more than a thousand transactions already done and hundblacks of customers and transactions every week, you will really have nothing to worry about. Ang aming opisyal na pahina ay mayroong 10,000 likes simula noong August 2012. Nagkaroon na ng lagpas sa isang libong transaksyon at daang-daang suki at transaksyon kada linggo, wala talaga kayong ikakabahala.
When will I receive my purchase? / Kelan ko maatanggap ang binili?
Same day on the day of your payment. Earliest time of releasing of purchase is at 7pm due to timezone reasons (night time here, morning in the US) but assublack same day. Or if there is an issue with the receiving time being too late, the purchase can be received the next morning until around 9am. Sa parehong araw ng inyong pagkabayad. Pinakamaagang oras ng pag bigay ng mga binili ay 7pm dahil sa pagkakaiba ng oras (gabi dito, umaga sa US) pero sigurado yan sa parehong araw. Pero kung may poblema na masyadong gabi yung pag tanggap ng item, pede kunin ang binili kinabukasan sa umaga hanggang mga 9am.
How to receive my purchase?
Your steam login name will be asked when your purchase is ready for release and then the trade will be fast and simple. Ang inyong steam login username ay hihingin pag ibibigay na ang inyong binili at ito ay ittrade ng mabilis at madali.
What if server is down?